Projekt


Planowanie projektu

I Temat projektu: „Wycieczka tania i atrakcyjna” - Warszawa

 

Tradycją naszej szkoły stało się, iż co roku uczniowie klas szóstych wyjeżdżają na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Z uwagi na to, że dwie spośród wychowawczyń obecnych klas piątych uczestniczą w programie „Szkoły z klasą 2.0” postanowiłyśmy włączyć uczniów w projekt i zachęcić ich, by korzystając z różnych narzędzi TIK, w zgodzie z kodeksem 2.0 spróbowali samodzielnie zorganizować taki wyjazd. Uczniowie pomysł szybko podchwycili i zabraliśmy się do pracy.

 

II Osoby realizujące projekt:

 

Projekt „Wycieczka tania i atrakcyjna” - Warszawa, realizują dwa pięcioosobowe zespoły z klas: 5a oraz 5c pod kierunkiem pani Anety G. oraz pani Katarzyny D.

 

III Główne cele projektu:

 

Cele edukacyjne:

Uczniowie

- potrafią korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej i turystycznej w celu zdobycia określonych informacji;

- potrafią gromadzić, segregować i przetwarzać informacje z wykorzystaniem technologii informatycznej;

- stosują różne formy wypowiedzi słownej i plastycznej;

- poznają zabytki historii i kultury w sposób aktywny i twórczy;

- potrafią planować działania własne i zespołowe;

- potrafią w różny sposób zaprezentować wyniki swojej pracy.

Cele wychowawcze:

Uczniowie

- mają rozbudzaną ciekawość świata poprzez zainteresowanie nowym regionem;

- nabywają postawę świadomego turysty i obywatela;

- potrafią podejmować działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów;

- potrafią współpracować w grupie i wyrażać swoje własne opinie;

- wyrabiają poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania własne i grupowe;

- umieją dokonać rzetelnej samooceny pracy własnej i innych.

 

IV W jaki sposób powstały zespoły uczniowskie?

 

Zespoły które biorą udział w projekcie składają się z uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach dodatkowych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych prowadzonych w pracowni komputerowej.

 

V Plan działań uczniów:

 

 

L.p

Zadania

Termin realizacji

Formy realizacji

1

Określić z uczniami temat projektu oraz cele.

Wyjaśnić uczniom przygotowaną wcześniej instrukcję, która zawiera takie punkty jak:

1) zadania jakie mają wykonać uczniowie;

2) propozycje źródeł z których można korzystać w pracy;

3) termin prezentacji;

4) możliwe sposoby i czas prezentacji projektu;

5) kryterium oceny projektu.

27.02 – 09.03.2012

Praca w grupach nad tematem projektu, w przypadku podania kilku propozycji wskazana dalsza debata „za i przeciw” i ostateczny wybór tematu.

Każda grupa otrzymuje treść instrukcji  oraz zestaw załączników.

2

Przygotować ogólny program wycieczki uwzględniając cele: wychowawcze, krajoznawcze, naukowe.

12.03 – 30.03.2012

Poszukiwanie informacji na temat miejsc, które warto odwiedzić w Warszawie (wyszukiwarka internetowa, encyklopedia internetowa, strony różnych biur podróży), sporządzenie listy zwiedzanych obiektów (edytor tekstu) z uwzględnieniem celów wychowawczych, krajoznawczych oraz naukowych.

3

Ustalić rodzaj transportu (autobus, bus, kolej PKP) oraz koszty z nim związane.

12.03 – 23.03.2012

Poszukiwanie informacji na temat możliwych rodzajów transportu (wysyłanie maili do przewoźników, sprawdzanie aktualnych cenników na stronach internetowych, kontakt telefoniczny, gromadzenie danych w arkuszu kalkulacyjnym, bazie danych).

4

Ustalić miejsca noclegowe oraz wyżywienie (w miejscu noclegowym lub poza nim).

26.03 – 13.04.2012

Poszukiwanie informacji na temat  miejsc noclegowych dla większych grup turystycznych w Warszawie lub poza centrum – w schroniskach młodzieżowych, hostelach, hotelach, pensjonatach (wysyłanie maili do właścicieli obiektów, sprawdzanie aktualnych cenników na stronach internetowych, kontakt telefoniczny, gromadzenie danych w arkuszu kalkulacyjnym, bazie danych).

5

Przygotować szczegółowy (godzinny) harmonogram wycieczki uwzględniając posiłki, zwiedzanie zabytków, dojazd itp.

02.04 – 20.04.2012

Opracowanie szczegółowego harmonogramu wycieczki (np. w edytorze tekstu).

6

Ustalić liczbę uczestników wycieczki wraz z opiekunami i przygotować listę osób – uczniów szkoły z opiekunami, którzy wyjadą na wycieczkę.

23.04 – 27.04.2012

Przygotowanie listy uczestników – uczniów i opiekunów (arkusz kalkulacyjny).

7

Przygotować wykaz kosztów wycieczki biorąc pod uwagę koszty: transportu, wyżywienia, noclegu, przewodnika, biletów wstępu, wydatków nieplanowanych (dodatkowe atrakcje), ubezpieczenia. 

07.05 – 11.05.2012

Opracowanie wykazu wszystkich kosztów składających się na wycieczkę (arkusz kalkulacyjny).

8

Ustalić koszt przypadający na jednego uczestnika wycieczki.

07.05 – 11.05.2012

Ustalenie kosztu przypadającego na jednego uczestnika wycieczki (arkusz kalkulacyjny) i porównanie kosztu z ofertami biur podróży.

9

Przedstawić wyniki pracy zespołów uczniowskich.

Przygotować się do prezentacji projektu.

do 18.05.2012

Album złożony z opisów wybranych obiektów na trasie wycieczki  wykonany przez uczniów uczestniczących w projekcie i udostępniony w bibliotece szkolnej.

Prezentacja PowerPoint

 

 

VI Narzędzia TIK w projekcie:

 

W projekcie zostaną wykorzystane następujące narzędzia i zasoby TIK: komputery, rzutnik, laptop, aparat fotograficzny, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, PowerPoint – prezentacje multimedialne, bazy danych, programy do obróbki zdjęć, wyszukiwarki internetowe (np. google, yahoo), encyklopedie internetowe (np. Wikipedia) oraz otwarte zasoby edukacyjne.

 

VII W jaki sposób monitorować pracę uczniów?

 

Projekt jest realizowany w okresie od 27.02.2012r. do 20.05.2012r. przez dwa pięcioosobowe zespoły z klas: 5a oraz 5c. Jeden zespół uczniów zbiera i opracowuje informacje dotyczące programu wycieczki po Warszawie z uwzględnieniem celów wychowawczych, krajoznawczych i naukowych, a drugi zajmuje się opracowaniem informacji dotyczących transportu, noclegu, wyżywienia, przewodników oraz biletów wstępu. Oba zespoły ściśle ze sobą współpracują i uczestniczą we wszystkich podjętych działaniach.

Zadania indywidualne uczniowie wykonują w domu i w szkole. Podsumowanie bieżącej pracy uczniów odbywa się w czasie krótkich spotkań w szkole zgodnie z harmonogramem pracy, a wymiana informacji często z wykorzystaniem internetu, najczęściej poprzez pocztę e-mail. Uczestnicy projektu mogą w każdej chwili liczyć na wsparcie i pomoc ze strony swoich liderów i nauczycieli opiekunów projektu.

 

 

VIII Sposób oceny pracy uczniów

 

1) zaangażowanie uczestników;

2) umiejętność selekcji i opracowania materiałów;

3) wartość merytoryczna/artystyczna prac/prezentacji;

4) pomysłowość i oryginalność;

5) umiejętność współpracy w grupie;

6) terminowość wykonania zadań.Realizacja projektu

 

Realizacja projektu

Projekt „Wycieczka tania i atrakcyjna – Warszawa” był realizowany w okresie od 27 lutego do 20 maja przez dwie pięcioosobowe grupy uczniów z klas 5a i 5b, pod kierunkiem 2 nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Naszym głównym celem było, by wycieczka którą zaplanują uczniowie była tania a jednocześnie atrakcyjna (aby przy możliwie jak najmniejszych nakładach udało się zobaczyć jak najwięcej).

Pierwszym etapem naszego projektu było ustalenie tematyki projektu, utworzenie grup, określenie ram czasowych oraz rozdzielenie zadań poszczególnym uczniom. Dwa początkowe spotkania i ostatnie – podsumowujące odbyliśmy wspólnie, na pozostałych każda grupa pracowała indywidualnie pod kierunkiem swojego nauczyciela. Oba zespoły ściśle ze sobą współpracowały przez okres trwania całego projektu. Wymiana informacji najczęściej odbywała się na szkolnych korytarzach, za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów internetowych oraz portali społecznościowych typu nasza – klasa oraz facebook.

Moja grupa, uczniów klasy 5a, zajmowała się zbieraniem i opracowaniem informacji dotyczących programu wycieczki po Warszawie z uwzględnieniem celów wychowawczych, krajoznawczych i naukowych. Część zadań uczniowie wykonywali w domu, część w szkole. Na pierwszych naszych spotkaniach zastanawiali się nad celami wycieczki. Dominowała praca metodą „burzy mózgów”. Uczniowie mając długą listę celów, starali się przyporządkować je do wymienionych wcześniej trzech grup. Uczestnicy świetnie poradzili sobie ze wskazaniem różnych celów, więcej problemów sprawiło im przyporządkowanie do właściwej grupy celów.

Kolejnym etapem naszych działań była próba przygotowania bardzo ogólnego programu wycieczki, który uwzględniałby wszystkie opracowane przez uczniów cele. W tym zadaniu uczestniczyli wszyscy z mojej grupy, wzajemnie się wspierając i dzieląc wiedzą (jedna osoba znalazła coś ciekawego, interesującego – przekazywała to innym itd.). Uczniowie wyszukiwali informacje na temat miejsc, które warto odwiedzić w Warszawie. Posługiwali się wyszukiwarką Google, Yahoo, odwiedzali strony różnych biur podróży, by porównać oferty. Każdy z uczniów sporządzał swoją indywidualną listę, a następnie na naszych wspólnych zajęciach połączyliśmy wszystko w jedną całość (niektóre punkty powtarzały się, ale były i rzeczy, obiekty zupełnie nowe).

Uczniowie posługiwali się dokumentem tekstowym (Word, Open Office Writer).

Po otrzymaniu od drugiej grupy informacji na temat transportu, miejsc noclegowych (położenie, odległość od zwiedzanych obiektów) i godzin posiłków, uczniowie przystąpili do opracowania szczegółowego harmonogramu wycieczki (z rozpisaniem kolejnych punktów wycieczki na godziny).

Następnym krokiem było zbieranie informacji na temat zwiedzanych miejsc, celem przygotowania przez uczniów prezentacji PowerPoint na temat Warszawy. Z pomocą przyszli uczniowie z obecnej szóstej klasy, którzy pomogli swoim młodszym kolegom i koleżankom w przygotowaniu samej prezentacji (od strony technicznej) i dodatkowo udostępnili aktualne autorskie zdjęcia z Warszawy. Szóstoklasiści dokonali obróbki swoich zdjęć i stworzyli swój własny Album – Przewodnik po Warszawie.

Wspólne spotkania, w czasie których podsumowywaliśmy bieżącą pracę uczniów, rozwiązywaliśmy zaistniałe problemy, odbywały się raz w tygodniu. W pozostałym czasie byliśmy do dyspozycji uczniów w ramach konsultacji lub poprzez pocztę e-mail.

Uczniowie świetnie sobie radzą z obsługą podstawowych programów (Word, Open Office Writer), wyszukiwaniem informacji w internecie, zwracają uwagę na podawanie źródeł i autorów, sprawnie i bezkonfliktowo pracują w grupie. Gorzej radzą sobie z tworzeniem prezentacji PowerPoint, tutaj musieliśmy korzystać z pomocy starszych kolegów i koleżanek, którzy zresztą z wielką ochotą i zaangażowaniem pomogli nam w jej przygotowaniu.

Publiczną prezentację projektu w ramach Szkolnego Festiwalu 2.0 zaplanowaliśmy wstępnie na 6 czerwca.

 


Podsumowanie projektu

(Zadanie nie zostało jeszcze wykonane.)

Autor: Katarzyna Dragan (kmochel)

 

 

 

 

Zaloguj się