Projekt


Planowanie projektu

Jaki jest temat projektu?

Wybierając temat projektu brałem pod uwagę przede wszystkim , aby temat był interesujący i łatwy do wykonania dla uczniów szkoły podstawowej. Ważne też było, aby materiały, które maja przygotować, a następnie je prezentować uczniowie klas IV – VI były dla nich osiągalne. Dlatego też temat naszego projektu brzmi: Zapraszamy na Ziemię Słupecką. Wydaje mi się, że tematyka, której celem jest zaprezentowanie atrakcji naszej miejscowości i okolic bardzo dobrze wpisuje się w zainteresowania uczniów, łącząc wiedzę z historii, przyrody, języka polskiego. Myślę, że wykonanie tego projektu uświadomi jego autorom i całej społeczności szkolnej, że „Mała Ojczyzna” jest atrakcyjna, ma ciekawą historię. Realizacja projektu to także okazja do ugruntowana wiedzy uczniów o naszym regionie. Mamy nadzieję, że projekt będzie zachęcał również osoby spoza naszej okolicy do zainteresowania się Ziemią Słupecką.

Kto realizuje projekt?

W realizację projektu zostali zaangażowani uczniowie, którzy w I semestrze rozpoczęli prowadzenie blogów. Są to uczniowie głównie klas VI oraz cztery uczennice z klas czwartych.  Dołączyli również nowi uczniowie, którzy zadeklarowali prowadzenie bloga w II semestrze.  Ponieważ z realizacji i przebiegu projektu należy dokonywać sprawozdania uznaliśmy, że rzeczą naturalną jest zaangażowanie blogowiczów, którzy zaliczą w ten sposób prowadzenie bloga w II semestrze.

Jakie są główne cele projektu?

Realizacja projektu – Zapraszamy na Ziemię Słupecką zakłada następujące cele:

 1. Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczniów o naszej miejscowości i jej okolicach.
 2. Zareklamowanie Ziemi Słupeckiej  wśród różnych odbiorów.
 3. Doskonalenie umiejętności pozyskiwania własnych materiałów ( zdjęcia, filmy, wywiady, prezentacje)
 4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK podczas realizacji projektu
 5. Wykorzystanie posiadanych umiejętności z języka angielskiego lub niemieckiego podczas tworzenia obcojęzycznych prezentacji, które uczniowie przygotowują w ramach projektu

W jaki sposób powstały zespoły uczniowskie?

Uczniowie sami zgłosili się do realizacji projektów, natomiast podziału na 17 zespołów i przydział zadań został wykonany przez nauczyciela koordynatora projektu Zbigniewa Orchowskiego oraz nauczycieli języka angielskiego p. Agnieszkę Ksobieraj oraz języka niemieckiego p. Beatę Marszałkowską. Każdy z zespołów opracowuje własne komplementarne zadanie, które w połączeniu z pracą pozostałych zespołów utworzy efekt końcowy, czyli materiał reklamujący atrakcje naszej miejscowości i okolic. Szczegółowy przydział zadań znajduje się w załączonym pliku:

Osoby biorące udział w projekcie – przydział zadań do opracowania

 Jak wygląda plan działania?

Plan działania obejmujący wszystkie etapy pracy na projektem z przydziałem zadań, wyznaczeniem terminów realizacji oraz osób odpowiedzialnych znajduje się w załączonych plikach: Etapy pracy zespołu – co musimy zrobić,

Jakie narzędzia TIK  wykorzystają uczniowie w projekcie:

Ponieważ w ramach realizowanego w szkole programu Szkoła z klasą 2.0 wdrożyliśmy usługę chmurową firmy Microsoft – Live@edu, to wykorzystanie tej usługi stanowi główne narzędzie, które będzie wykorzystywane w projekcie. Uznaliśmy, że jest to narzędzie, którego możliwości w pełni zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu.

 1. Wszyscy uczniowie i nauczyciele posiadają pocztę elektroniczną, którą będziemy wykorzystywać podczas realizacji projektu do przesyłania materiałów, wysyłania pytań, udzielania wyjaśnień, konsultacji.
 2. Każdy zespół w ramach otrzymanego tematu ma przygotować w pliku Worda pracując bezpośrednio w chmurze, czyli dysku SkyDrive materiał zawierający tekst i zdjęcia dotyczące realizowanego tematu.
 3. Każdy zespół ma również przygotować ze swojego tematu prezentację lub film, które należy wysłać na swój dysk SkyDrive, a do nauczyciela koordynatora zespół przesyła link, który pozwoli obejrzeć przygotowany materiał.
 4. Każdy uczeń będzie wykorzystywał swojego bloga do relacjonowania przebiegu projektu.

Narzędzia są znane uczniom, ponieważ są intensywnie wykorzystywane na lekcjach przez cały rok szkolny, ale w razie problemów mogą konsultować się z nauczycielem informatyki.

Jak będziemy monitorować pracę uczniów?

Praca uczniów będzie monitorowana poprzez:

 1. Śledzenie wpisów na blogach.
 2. Sprawdzanie wydzielonego i udostępnionego uczniom obszaru na dysku SkyDrive, gdzie mają umieszczać pliki Worda z opisem swoich tematów.
 3. Monitorowanie konta poczty elektronicznej, na które uczniowie mają przysyłać linki do swoich prezentacji lub filmów.

Czy praca uczniów będzie oceniana?

Praca każdego zespołu, który wykona swoje zadania sprecyzowane w dokumencie Etapy pracy zespołu – co musimy zrobić? zostanie oceniona. Każdy z zespołów, które wykonają zadania bez uchybień ma szansę na ocenę celującą, w przypadku drobnych niedociągnięć będzie to ocena bardzo dobra. Uczniowie zostali o tym poinformowani na etapie planowania projektu.

Pliki:


Realizacja projektu

 • Jak uczniowie zabrali się za realizację zaplanowanych działań?

Nasz projekt ,,Zapraszamy do Słupcy” miał w założeniu dość duży rozmach. Obejmował szereg tematów związanych z naszą Małą Ojczyzną. Tematyka ogólnie dotyczyła lokalnej historii, kultury, sportu, wypoczynku oraz przyrody. Uczniowie z dużą ochotą zabrali się do pracy. O rozmiarach naszego projektu świadczy fakt, że zostało uczniom przydzielone 16 grup tematycznych, których opracowaniem zajęło się 38 osób.

 • Jak monitorowałaś/łeś ich pracę? Jak częste były spotkania konsultacyjne i czego dotyczyły? Jak wykorzystaliście TIK w komunikacji? W jakich sytuacjach uczniowie potrzebowali pomocy i kto im jej udzielił?

Praca uczniów była monitorowana na bieżąco, poprzez przeglądanie obszarów dysku SkyDrive, gdzie dzieci umieszczały opracowania tekstowe wraz ze zgromadzonymi zdjęciami. Uczniowie również przesyłali na konto e-mailowe nauczyciela koordynatora  prezentacje przygotowane w programie PowerPoint lub Windows Live Movie Maker. Uczniowie potrzebowali głównie pomocy w sprawach związanych z selekcją zgromadzonego materiału oraz w sprawach związanych z możliwościami wykorzystania używanych programów. Pomoc była udzielana przez nauczyciela koordynatora projektu.

 • Jakie były sukcesy i trudne momenty? Co uczniom szło najlepiej, a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy? Czym Cię zaskoczyli?

W czasie pracy nad projektem nie było większych trudności. Uczniowie projekt realizowali z  zapałem i zaangażowaniem. Pojawiały się drobne problemy, które były rozwiązywane na bieżąco.

 • Z jakich urządzeń, programów i narzędzi TIK korzystali uczniowie? Czy radzili sobie z ich obsługą? Jeśli nie, to kto im pomógł? Czy i jak używane w projekcie TIK uatrakcyjniły pracę uczniów? Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie? A Ty?

Uczniowie w czasie realizacji projektu wykorzystywali następujące programy i narzędzia TIK
- program Word, PowerPoint, Windows Live Movie Maker
- narzędzia TIK: poczta elektroniczna oraz wirtualny dysk SkyDrive.

Uczniowie z obsługą programów i narzędzi radzili sobie bardzo dobrze, ponieważ są one wykorzystywane w pracy na lekcjach przez cały rok szkolny i na różnych przedmiotach.

Uczniowie w trakcie pracy nad projektem nauczyli się współpracy w zespole i podziału zadań, co gwarantuje efektywną realizację. Ja natomiast nauczyłem się, że taka forma pracy z uczniami przynosi dużo satysfakcji, gdyż uczniowie są w nią bardzo zaangażowani wykazują dużą pomysłowość, są bardzo twórczy. Będę stosował takie formy pracy w przyszłości.

 • Jak będzie wyglądać publiczna prezentacja projektu i kiedy się odbędzie? Jak uczniowie się do niej przygotowują? Uwaga! Zakładamy, że publiczna prezentacja projektu odbędzie się w czasie szkolnego Festiwalu 2.0. Jeśli z jakichś względów przedstawienie efektów pracy uczniów odbędzie się także wcześniej (np. przedstawienie teatralne), a na Festiwalu zostanie to powtórzone lub skrótowo omówione, prosimy w tym miejscu opisać właściwą prezentację).

Wyniki pracy zespołów nad projektem zaprezentujemy na szkolnej stronie internetowej, gdzie przy pomocy linków będzie można obejrzeć efekty naszych zmagań – opracowania tekstowe i prezentacje. Kolejną formą zaprezentowania pracy zespołów będzie szkolny Festiwal Nauki 2.0, podczas którego zapoznamy koleżanki i kolegów z najciekawszymi opracowaniami tekstowymi, prezentacjami i filmami. Efekty pracy zostaną również zaprezentowane na spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych i społecznością szkolną.

 • Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Ważnym etapem w realizacji każdego projektu jest zapewne jego dobre rozplanowanie i przypisanie zadań zespołom, z wyraźnym zaznaczeniem jakich efektów pracy się w tym projekcie oczekuje. Istotne jest też konsekwentne sprawdzanie wyników prac na poszczególnych etapach  oraz wspieranie uczniów swoją wiedzą i doświadczeniem.

Prace jakie powstały w trakcie projektu zostały zebrane na szkolnej stronie internetowej:

http://www.sp3slupca.pl/index.php?id=161&id2=1

 


Podsumowanie projektu

Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu realizowanego przez twoich uczniów? Kim byli odbiorcy? (uczniowie, rodzice, inni widzowie i goście). Jeśli prezentacja miała miejsce w czasie Festiwalu 2.0, to wyjaśnij, w jakim momencie i gdzie konkretnie została przeprowadzona (aula, korytarz, klasa, boisko…).

Prezentacja publiczna projektu Zapraszamy na Ziemię Słupecką odbyła się w dniu 28 czerwca i była połączona ze spotkaniem z przedstawicielem władz samorządowych, panem Burmistrzem Michałem Pyrzykiem. Temat naszego projektu dotyczył zaprezentowania ciekawych miejsc w Słupcy i okolicy. Pan Burmistrz mógł zobaczyć jak uczniowie ze szkoły podstawowej radzą sobie z nowoczesnymi technologiami i jak postrzegają nasz region i jego atrakcje. Publiczność tego spotkania stanowili uczniowie klas VI, V i IV oraz nauczyciele. Spotkanie zostało przeprowadzone w Sali 218, która pełni funkcje sali multimedialnej, ponieważ jest wyposażona w tablicę interaktywna.

Jak przebiegła ta prezentacja? Jak długo trwała? Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką ty lub inni nauczyciele, ew. inne osoby? Jakie tematy/problemyi w jakiej formie prezentowały poszczególne zespoły uczniowskie? (podaj imiona lub inicjały uczniów) Co ci się w niej najbardziej podobało?

Spotkanie zostało rozpoczęte przez Panią v-ce dyrektor Beatę Marszałkowską, która powitała pana Burmistrza Michała Pyrzyka i poinformowała o temacie spotkania. Następnie głos zabrał koordynator programu Szkoła z Klasą 2.0 i jednocześnie nauczyciel realizujący z 39 uczniami projekt Zapraszamy na Ziemię Słupecką. Opiekun projektu przedstawił zgromadzonym cele jakie przyświecały projektowi, zwrócił uwagę jakimi narzędziami TIK-owymi musieli posługiwać się uczniowie by zrealizować projekt. Zostało również podkreślone, że całość projektu w myśl hasła „Z głową w chmurach” została umieszczona na wirtualnym dysku SkyDrive. Daje to możliwość publikowania prac, które powstały w programach Word, PowerPoint i Windows Live Move Maker oraz możliwość ich oglądania przez osoby, które nie posiadają tych aplikacji na swoim komputerze. Całość projektu, który obejmował 16 tematów, a każdy z tematów składał się z opracowania w formie materiału tekstowego ze zdjęciami wykonanego w programie Word oraz prezentacji wykonanej w programie Power Point lub Windows Live Move Maker została umieszczona na szkolnej stronie internetowej.

Ponizej link na szkolna stronę, gdzie zebrane są prace wykonane w ramach projketu

http://www.sp3slupca.pl/index.php?id=161&id2=1

 

W dalszej części spotkania 3 z pośród 16 zespołów tematycznych zaprezentowały swoje prezentacje, zwracając jednocześnie uwagę w jaki sposób zbierały materiały, co sprawiało im największe trudności i jak je rozwiązywały. Uczniowie z klas V-tych słuchali tych relacji z dużym zainteresowaniem, które może spowodować, że w przyszłym roku zaangażują się w podobne działania.

Zespoły, które prezentowały swoje prace i zachęciły zgromadzonych na spotkaniu do zobaczenia pozostałych to:

Julia Kuszyńska i Sylwia Grzelewska – Kościół Św. Wawrzyńca

Oliwia Kawapich i Sylwia Rosińska – Podania i legendy

Wiktoria Leśnik i Nadia Dobrowolska – Powidzki Park Krajobrazowy

Poniżej link do galerii zdjęć ze spotkania na szkolnej stronie internetowej:

http://www.sp3slupca.pl/index.php?id=155&c=51

 Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali twoi uczniowie? Jakie mieli trudności i jak je poko.nali? Prosimy o konkrety!

Uczniowie opracowujący poszczególne tematy korzystali z następujących narzędzi i programów:

 • zespoły zbierając materiały do sowich zadań wykorzystywały aparaty cyfrowe, komórki
 • prace były wykonywane za pomocą następujących programów: Word, PowrPoint Windows Live Move Maker
 • wyniki prac były publikowane na dysku wirtualnym SkyDrive
 • podczas publicznej prezentacji prac wykorzystano tablicę multimedialną, rzutnik oraz szkolna stronę internetową, na której znajdują się linki do wszystkich prac projektu.

Trudności jakie pojawiały się podczas realizacji projektu dotyczyły głównie programu Windows Live Move Maker, który uczniowie poznawali w I półroczu w klasie VI i dlatego nie był on jeszcze w pełni opanowany przez uczniów. W kwestiach pojawiających się problemów pomocą służył opiekun projektu.

 

Czego twoim zdaniem nauczyli sięuczniowie przygotowując się do prezentacji projektu na szkolnym festiwalu? Prosimy o podanie kilku przykładów konkretnych umiejętności i wiadomości.

Uczniowie przygotowując się do szkolnej prezentacji projektu nauczyli się głównie:

 • Pracy w zespole
 • Doskonalili umiejętność publicznego wystąpienia
 • Poszerzyli swoja wiedzę o miejscach i obiektach naszego regionu

 

Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście ocenyprojektu? Czy odwołaliście się do ustalonych na wstępie kryteriów? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni? Co można było zrobić inaczej?

Projekt został posumowany i oceniony przez opiekuna przed jego publiczną prezentacją. Kryteria możliwości uzyskania dodatkowych ocen z przedmiotów: informatyka. j. angielski i niemiecki zostały podane uczniom przed rozpoczęciem projektu w marcu, w momencie opracowania poszczególnych etapów przebiegu projektu.

Uczniowie byli najbardziej zadowoleni z możliwości współpracy w grupie oraz poznania i doskonalenia pracy z narzędziami Live@edu w tym głównie wirtualnym dyskiem SkyDrive jak i programem do wykonywania prezentacji filmowych Windows Live Move Maker.


Autor: Zbigniew Orchowski (zorchowski)

 

 

 

 

Zaloguj się